De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel overlegorgaan waarin de directie, docenten, O.O.P. (Onderwijs Ondersteunend Personeel) en ouders vertegenwoordigd zijn.
Wat doet de MR? De MR overlegt eens in de ca. 8 weken over het beleid van de school. Er wordt dan gesproken over zaken zoals onderwijsvernieuwing, financiën, huisvesting, veiligheid, personeelsbeleid en andere onderwerpen die met de school te maken hebben
De oudervertegenwoordiging kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die ouders belangrijk vinden.

De vergaderdata voor 2019-2020 zijn:

ma. 7 oktober
ma. 9 december
ma. 3 februari
ma. 23 maart